Wojskowe Biuro Emerytalne Gdańsk


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
RODO

 

RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

 

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U., poz. 1000) przedstawiamy poniższe informacje:

 

Administrator danych osobowych: Wojskowe Biuro Emerytalne w Gdańsku, 80-227 Gdańsk, ul. Do Studzienki 47.

Inspektor Ochrony Danych: Magdalena Kalińska,

Kontakt: na adres korespondencyjny: 80-227 Gdańsk, ul. Do Studzienki 47; e-mail: wbegdansk.odo@ron.mil.pl

Wojskowe Biuro Emerytalne w Gdańsku przetwarza dane osobowe na podstawie:

 • ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. 2017, poz. 2225 ze zm.),
 • ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
  (Dz. U. 2018 poz. 173),
 • przepisów wykonawczych do tych ustaw,
 • innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa krajowego, z których wynikają zadania ciążące na Wojskowym Biurze Emerytalnym,
 • aktów prawa Unii Europejskiej, w tym, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Cel przetwarzania danych osobowych: Wojskowe Biuro Emerytalne w Gdańsku przetwarza dane osobowe dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa. Główne zadania, które należą do zakresu działania Biura:

 • gromadzenie i aktualizacja danych osobowych w celu przyznania i wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych,
 • realizacja innych ustawowo określonych świadczeń dla byłych żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin,
 • gromadzenie i aktualizacja danych osobowych zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny osób objętych tym ubezpieczeniem,

Udostępnianie danych osobowych: Dane nie będą udostępnione innym podmiotom, niż  upoważnione na podstawie przepisów prawa. Do podmiotów upoważnionych należą m.in. sądy, prokuratura , urzędy skarbowe, komornicy sądowi, żandarmeria wojskowa.

Okres przetwarzania i przechowywania danych: Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane  przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały złożone.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: Osoby, których dane dotyczą mają prawo:

 • uzyskać dostęp do swoich danych,
 • zażądać sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • przenoszenia swoich danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
  
pdf

Kontakt

Wojskowe Biuro Emerytalne Gdańsk
Do Studzienki 47
80-227 Gdańsk
tel. 261212565
fax. 261212520
wbegdansk@ron.mil.pl